Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao  i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takovo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Postupak i način ostvarivanja prava na pristup informacijama uređen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena zabilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrati će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:
- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
- ime i prezime i adresu fizičke osobe, podnositelja zahtjeva
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva bez odgode će se pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, donosi se rješenje kojim će zahtjev biti odbačen.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija utvrđuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

​​​​​​​
Službenik za informiranje je Viktor Trbara, bacc. admin. publ.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se:
- putem pošte s naznakom Zahtjev za pristup informacijama ili donijeti osobno u Ravnateljstvo bolnice na adresu Marije Terezije 13 Lipik, od 7 do 15 sati
- putem elektroničke pošte na adresu:  viktor.trbara@toplice-lipik.hr
- putem telefona:  034/440-717

Zakonski okvir:
- Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (NN 25/13, 85/15)
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14.)
- Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14.)
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14.)

Dokumenti

Dokumenti