Centralno naručivanje

Smještaj - privatno ili uz uputnicu za fiziklane terapije

 • Tel: +385 34 440 700; +385 34 440 728; +385 34 440 733  
 • Fax: +385 34 440 761
 • E-mail: 
  ​​​​​​​prijemna.kancelarija@toplice-lipik.hr

  ​​​​​​​Naručivanje svakim radnim danom od 12.00 do 15.00 sati.​​​​​​​

Stacionarno bolničko liječenje

 • Tel: +385 34 440 700; +385 34 440 733; +385 34 440 728
  ​​​​​​​Mob: +385 99 211 7452
 • Fax: +385 34 440 761
 • E-mail: 
  ​​​​​​​prijemna.kancelarija@toplice-lipik.hr
 • ​​​​​​​Naručivanje svakim radnim danom od 12.00 do 15.00 sati.

Specijalistička fizijatrijska ambulanta

Naručivanje svakim radnim danom od 12.00 do 15.00 sati.

Ambulantna fizikalna terapija

Naručivanje svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

EMNG - neurološka ambulanta 

Naručivanje svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Logopedska ambulanta

Naručivanje od ponedjeljka do četvrtka od 07.00 do 11.00 sati

UZV lokomotornog sustava

Naručivanje svakim radnim danom od 12.00 do 15.00 sati.

Reumatološka ambulanta

Naručivanje svakim radnim danom od 12.00 do 15.00 sati.

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Sukladno gore navedenom, u Bolnici Lipik, ustrojena je Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata.

Pacijenti se mogu naručiti:

 • direktno u Bolnici (osobno, putem člana obitelji ili pouzdane osobe, temeljem uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili nalaza doktora specijaliste u kojem je navedena potrebna zdravstvena usluga).
 • putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)
 • putem elektronske pošte - e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)

Stacionarno bolničko liječenje

Upute za stacionarno bolničko liječenje:

Za stacionarno bolničko liječenje potrebno je poslati odobrenje za bolničko liječenje (prvu i drugu stranicu) dobiveno od HZZO-a, najnoviju medicinsku dokumentaciju. Molimo Vas da također naznačite broj telefona za kontakt te ukoliko se adresa razlikuje od one na odobrenju, navedite je, kako bi poziv na liječenje stigao na ispravnu adresu. Kopiju odobrenja možete poslati:

 • Faksom na broj: (+385) +385 440 761
 • na e-mail: prijemna.kancelarija@toplice-lipik.hr
 • donijeti osobno ili poslati poštom na adresu: Toplice Lipik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Marije Terezije 13, 34 551 Lipik
 • Poziv za liječenje dobit ćete najkasnije mjesec dana nakon poslane dokumentacije

Prijem u bolnicu

Kada dobijete potvrdu o narudžbi molimo vas da potvrdite termin dolaska, ukoliko dođe do bilo kakvih promjena vezano za termin obavijestite nas na broj 034 440 728 ili 099/211 74 52. Nakon što je stiglo vrijeme za Vaše stacionarno liječenje, dolazite na šalter za stacionarnu rehabilitaciju (prva vrata lijevo u Mramornim kupkama). Prijem se vrši od ponedjeljka do petka od 07:00-11:00 sati (pauza od 11:30-12:00 sati).

Sa sobom obavezno ponesite original odobrenje koje ne smije biti starije od 90 dana, uputnicu za bolničko liječenje, medicinsku dokumentaciju vezano za rehabilitaciju u/s koje dolazite, stvari za osobnu higijenu, svoje lijekove i pelene ukoliko ih koristite.